گزیده اخبار :

1 2 3 4 5 6 7

پذیرش 32 مقاله ارسالی به دبیرخانه نخستین همایش ملی آبهای معدنی بارویکرد تولید و صادرات

پذیرش 32 مقاله ارسالی به دبیرخانه نخستین همایش ملی آبهای معدنی بارویکرد تولید و صادرات

داوران 32 اثر علمی از مجموع مقالات ارسالی به دبیرخانه نخستین همایش ملی آبهای معدنی بارویکرد تولید و صادرات را پذیرفتند.

عملکرد سازمان در چند ماه اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی