جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان چهارمحال و بختیاری

city
   
 
  • حذف 10 درصدی مالیات و اختصاص 10 درصد حقوق دولتی به کارهای تحقیقاتی و همچنین دریافت 50 درصد هزینه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت.

   کد اطلاعیه: 300349
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
   تعداد بازدید: 1049

   دکتــر توفیــق معاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت متبوع بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای صنعتــی کــه تحقیقــات مســتندی داشــته باشــند مــی تواننــد تــا 10% از میــزان مالیــات ابــرازی رابــه دولــت ندهنــد و همچنین فعــالان معــادن و صنایــع معدنــی نیــز مــی تواننــد از میــزان حقــوق دولتــی تعییــن شــده تــا میــزان 10% را جهــت انجــام کارهــای تحقیقاتــی در معــادن اختصــاص دهنــد ضمــن اینکــه صنایــع کوچــک نیــز در صــورت داشــتن اســناد و مــدارک مســتند و قابــل قبــول در زمینــه تحقیــق و توســعه مــی تواننــد 50% از هزینــه هــای انجــام گرفتــه را از وزارتخانــه اخــذ نماینــد .

مجموع بازدیدها : 2,596,999
تعداد بازدید امروز : 1,020
آخرین به روزرسانی : 07:27  1397/04/25
Page created in 2.4962120056152 seconds.
memoryUsage : 45690Kb